För dig som söker uppehållstillstånd i Sverige

I Sverige är det huvudsakligen Migrationsverket som hanterar frågor rörande asyl och invandring.  FN:s flyktingkonvention reglerar tillsammans med utlänningslagen vem som kan få asyl i Sverige av till exempel politiska skäl, förföljelse i hemlandet och liknande.

Den som vill bosätta sig i Sverige men av någon anledning fått avslag av Migrationsverket behöver emellertid inte ge upp hoppet. Migrationsdomstolen som uteslutande arbetar med fall som berör uppehållstillstånd och andra migrationsfrågor kan vara av en annan åsikt.

Känner du någon som vill flytta till Sverige eller om du själv vill bosätta dig här kan följande riktlinjer vara bra att känna till;

-        De flesta som söker asyl eller uppehållstillstånd i Sverige har enligt lag rätt till gratis juridisk hjälp. I regel är det en specialutbildad jurist som fungerar som så kallat offentligt biträde vid processen och försvarar dina intressen. Oftast utser Migrationsverket biträde men man har alltid rätt att själv välja en företrädare om det känns bättre.

-        Är språket ett problem och man heller inte känner någon som kan hjälp till med översättning har man rätt till en tolk. Denna ska vara neutral.

-        Den som ansöker om uppehållstillstånd kan alltid påverka Migrationsverket och underlätta processen genom att från början berätta om varför man sökt sig till Sverige. Migrationsverket är skyldiga att behandla skriftliga ansökningar och motiveringar på alla språk.

-        Personer som snabbt vill börja arbeta i Sverige kan ansöka om undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Kraven är att man kan styrka sin identitet och på ett välunderbyggt sätt kan förklara varför man vill jobba i Sverige.

-        Personer som sökt och väntar på beslut om asyl, uppehållstillstånd eller arbetstillstånd har alltid rätt till fri akut sjukvård, tandläkarhjälp och annan medicinsk assistans. Barn under 18 år har rätt till samma sjukvård som svenska barn.

-        Sverige ska enligt FN:s flyktingkonvention, inhemsk lag och EU-regler ge asyl eller uppehållstillstånd till var och en som riskerar förföljelse på grund av: nationalitet, kön, sexuell läggning, politisk övertygelse, religion eller grupptillhörighet.

-        Den som är gift med en svensk medborgare har alltid rätt bosätta dig i landet om inget talar för att det rör sig om ett så kallat skenäktenskap.

-        För medborgare i ett EU-land räcker det med att kunna försörja sig själva för att få rätt att stanna i landet. 

Läs mer om rättigheter och lagar kring migrationsrätt och uppehållstillstånd.

1 jul 2013

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.